Gebruiksvoorwaarden – Karaton Academy

 

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30/8/2017.


Artikel 1 – eigendom en wijziging webplatform

Het webplatform “www.app.karaton-academy.com” alsook alle mogelijke sub-domeinen van dit Webplatform (hierna het “Webplatform”) worden beheerd door - en zijn eigendom van – Happs Development BVBA, met maatschappelijke zetel te Hoogstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0640.873.060 ("Happs Development").

Op het Webplatform zijn onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”). Indien deze Gebruiksvoorwaarden tegenstrijdig zouden zijn met de algemene voorwaarden van Happs Development, zullen deze Gebruiksvoorwaarden voorrang krijgen.

Happs Development behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde, en zonder voorafgaande verwittiging, te wijzigen om onder andere, doch niet beperkt, te voldoen aan de wettelijke verplichtingen of om de service te verbeteren. De eventuele aangepaste versie van deze Gebruiksvoorwaarden wordt geacht van toepassing te zijn vanaf de eerste datum van publicatie op het Webplatform. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Het gebruik van het Webplatform impliceert dat "de gebruiker" van het Webplatform de in de Gebruiksvoorwaarden opgenomen voorwaarden en richtlijnen voor gebruik van het Webplatform volledig en onherroepelijk aanvaardt.

Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor de logopedist, ouders, kinderen, voogden, leerkrachten en scholen op het Webplatform waar men, na registratie en het aanmaken van een persoonlijke account, onder een gebruikersnaam actief kan zijn (hierna de “Gebruiker”).

Happs Development wenst te benadrukken dat zij zich bewust is van de moeilijkheden en uitdagingen waarmee Gebruikers worden geconfronteerd bij het hedendaagse internetgebruik. Happs Development stelt dan ook alles in het werk om een zo veilig mogelijke internetomgeving te met inachtneming van een gezonde dosis voorzichtigheid bij het ontwerpen van de inhoud van de het Webplatform en het nodige respect bij de verwerking van gegevens van de minderjarigen.


Artikel 2 - Voorwerp

Het Webplatform is een tracking option welke kan gebruikt worden voor therapiesessies en zelfs erbuiten. Deze zal ervoor zorgen dat er gerichter met de kinderen kan gewerkt worden en deze makkelijker opgevolgd kunnen worden. Gebruikers kunnen de wekelijkse progressie bekijken en in één oogopslag kan gezien worden welke problemen er zich voordoen bij de kinderen.


Artikel 3 - Registratie en gebruik Webplatform

Naast de verplichte aanvaarding van Happs Development’s Privacyverklaring (zie hieronder artikel 7) zullen de Gebruikers van het Webplatform hun registratie slechts kunnen afsluiten indien zij zich akkoord verklaren met deze Gebruiksvoorwaarden.

Voor verdere vragen en/of opmerkingen betreffende het afronden, op een geldige en correcte manier, van de registratie van een Gebruiker op het Webplatform (bijvoorbeeld: het aanmaken van een uniek wachtwoord, de verantwoordelijkheid van de Gebruikers omtrent de geheimhouding van hun gegevens, het aanmaken van een unieke gebruikersnaam en avatar, enz.) wordt verwezen naar de FAQ.

Per account van een minderjarig kind kunnen maximaal vijf (5) bevoegde meerderjarigen (bijvoorbeeld: ouders, logopedist, school, voogd) worden aangesloten.

In geval van een geschil tussen verschillende meerderjarigen die zouden gekoppeld zijn aan eenzelfde account van een minderjarig kind, zal enkel Happs Development beschikken over de bevoegdheid om meerderjarigen tijdelijk of definitief los te koppelen van het desbetreffende account van een minderjarig kind. Genomen beslissingen dienaangaande zijn definitief en onaanvechtbaar.

Ouders (en/of bevoegde meerderjarigen) beschikken na succesvolle registratie (en aanmaken van account) of het zich succesvol koppelen aan een kindprofiel die via de school werd verstrekt onder andere over de volgende informatie:

-          Een overzicht van de minderjarige kinderen en de kindprofielen die aan zijn of haar account is gekoppeld;
-          Een overzicht van de huistaken de het minderjarig kind heeft ontvangen via de school en, indien van toepassing, door het minderjarige kind werden gemaakt;
-          Een overzicht van de pogingen en scores van alle huistaken, de los gemaakte oefeningen alsook de voortgang van de “webjuf-lessen”. Daarnaast kan ook de voortgang van het minderjarige kind in de spelletjeswereld opgevolgd worden;
-          Statistieken over alle voorgaande informatie (op aanvraag);
-          Een overzicht over de voortgang van elk kindprofiel in de spelomgeving van het Webplatform;
-          Een overzicht van de andere meerderjarigen (enkel naam en voornaam) die aan het account van de minderjarige kinderen zijn gekoppeld;
-          Leerkrachten die les geven aan het kind.

Leerkrachten ontvangen een profiel op het Webplatform die werd aangemaakt en verstrekt door de geregistreerde school of onderwijsinstelling. In deze doelgroep begrepen zijn eveneens erkende specialisten uit het onderwijssysteem zoals o.a. een zorgcoördinator, ict-coördinator, ...

De door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen worden door de schoolverantwoordelijke gekoppeld aan hun respectievelijke leerkracht en/of klas waarna de leerkracht het respectievelijke minderjarige kind terugvinden in een klasoverzicht.

De leerkracht gaat akkoord dat de ouders (of bevoegde meerderjarige) van de door de school of onderwijsinstelling geregistreerde minderjarige kinderen door hen op de hoogte gebracht worden bij aanvang van gebruik op het Webplatform, dat hun minderjarig kind werd geregistreerd op het Webplatform. Hiervoor zijn gegenereerde gepersonaliseerde ouderbrieven voorzien na inloggen als leerkracht op het Webplatform.

Leerkrachten kunnen (huis)taken op het Webplatform ter beschikking stellen van de kinderen en er wordt hen volgende informatie ter beschikking gesteld: scores van de opgegeven oefeningen, aantal pogingen en statistieken.

Ten slotte zullen leerkrachten ook de scores van de deelnemende kinderen kunnen afdrukken, exporteren in Excel enz. Dit laat een overdracht naar een zogenaamd rapportprogramma van de school toe.

Bepaalde informatie over de minderjarige kinderen zal de leerkrachten niet ter beschikking worden gesteld, hieronder de duur van de spelletjes en/of oefeningen gespeeld en/of gemaakt door de kinderen, het tijdstip waarop het kind spelletjes en/of oefeningen speelde/maakte enz.


Artikel 4 – Weigering registratie – schorsing gebruik

Happs Development behoudt zich te allen tijde het recht voor om elke Gebruiker de toegang tot het Webplatform geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, onder andere in geval van duidelijke schending of vermoeden van schending van onderhavige bepalingen.

Happs Development behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie van een Gebruiker te weigeren. In het bijzonder geldt dit weigeringsrecht bij een vermoeden van opgave, door de Gebruiker, van onjuiste of onvolledige gegevens tijdens het inloggen. Verder geldt dit weigeringsrecht onder andere ook bij vermoeden van het gebruik van geautomatiseerde systemen waaronder zogenaamde bots.

Happs Development behoudt zich eveneens het recht voor om geregistreerde Gebruikers te allen tijde de toegang tot het Webplatform te weigeren en, indien toepasselijk, accounts definitief te verwijderen indien de Gebruiker in kwestie op een dergelijke manier gebruik maakt van het Webplatform dat dit gebruik redelijkerwijze als onaanvaardbaar kan beschouwd worden. Een “onaanvaardbaar gebruik” van het webplatform is onder andere, doch niet uitsluitend, het meedelen van berichten, commentaren, data enz. die:

-          kwetsend, racistisch, haatdragend, extremistisch, beledigend of pornografisch zijn;
-          het risico lopen als “laster en eerroof” te worden beschouwd of smaad beogen;
-          als gelijk welke vorm van hacken of poging tot hacken van het Webplatform zouden kunnen worden beschouwd;
-          op onterechte wijze de indruk wekken dat een Gebruiker een logopedist, school of onderwijsinstelling of een bepaald privaat persoon is;
-          op eender welke manier de rechten van Happs Development – met inbegrip van – doch niet uitsluitend, een aantasting van haar goede reputatie uitmaken;
-          hetzelfde of een gelijkaardig effect teweeg brengen als het uploaden van bestanden of informatie, het gebruiken of uitwisselen van mogelijk illegale bestanden of informatie (bijvoorbeeld muziek, films enz.), het verzenden van spam enz. via het Webplatform;
-          op welke manier dan ook een commerciële achtergrond hebben en bijvoorbeeld gericht zijn op het werven van cliënteel, het maken van reclame, marketing-gerelateerde doeleinden, enz.


Artikel 5 - Intellectuele Eigendom

Alle bestanddelen van het Webplatform (waaronder doch niet beperkt tot de gebruikte software, sourcecodes, de structuur, lay-out, teksten, avatars, logo's, muziekjes, de ingesproken stemmen, foto’s, tekeningen, oefeningen, spelletjes, beeld, geluid, databanken, benamingen, beschrijvingen, handels- en domeinnamen) zijn werken die beschermd zijn door het auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten waaronder het merkenrecht.

Alle desbetreffende eigendomsrechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, etc.) behoren toe aan Happs Development of zijn opgenomen op het Webplatform met toestemming van de eigenaar van de desbetreffende rechten.

Geen enkel bestanddeel van het Webplatform zelf, noch de op het Webplatform aangeboden gegevens en informatie mag worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om het Webplatform te kunnen bezoeken), gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, openbaar gemaakt, verspreid, verhuurd, verkocht, overgedragen aan anderen of op enige wijze worden gebruikt zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van Happs Development.


Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Happs Development waakt erover zo correct mogelijke informatie te verstrekken maar kan nooit de juistheid, volledigheid en geschiktheid van de informatie op het Webplatform verzekeren en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld. Happs Development is slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Dit geldt zowel voor informatie die door Happs Development zelf op het Webplatform werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van Gebruikers of anderen. Onder informatie wordt verstaan: al hetgeen op het Webplatform terug te vinden is, waaronder teksten, instellingen, opdrachten, foto’s, data enz.

Happs Development is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de Gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie t.a.v. Gebruikers of anderen, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen van de Gebruiker.

Happs Development is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gelijk welke schade die veroorzaakt zou kunnen worden door onjuistheid, onvolledigheid, ongeschiktheid, vergetelheid of nalatigheid in het verschaffen, samenstellen, opstellen, schrijven en interpretatie van de informatie op Happs Development.

Happs Development is niet aansprakelijk voor links naar websites die door anderen worden beheerd of de schade die veroorzaakt wordt in het kader van een bezoek aan deze websites. Happs Development kan geen enkele controle uitoefenen op deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

Voor de realisatie van het Webplatform doet Happs Development zoveel mogelijk beroep op de modernste technieken. Happs Development kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventuele storingen of onderhoudswerken op - of van – het Webplatform.

De Gebruiker is te allen tijde exclusief verantwoordelijk voor alle berichten, data, commentaren, informatie enz. die de Gebruiker middels zijn/haar actieve deelname op het Webplatform meedeelt. De Gebruiker is zodoende ook exclusief verantwoordelijk voor alle mogelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten en dergelijke, die kunnen rusten op de informatie die de Gebruiker op het Webplatform meedeelt. Dit houdt dus in dat de Gebruiker exclusief verantwoordelijk zal zijn voor elke vordering vanwege derden of betrokkenen wegens inbreuken op hun rechten. De Gebruiker vrijwaart Happs Development volledig van elke vordering vanwege derden wegens dergelijke (vermeende) inbreuken op hun rechten door de informatie (beeld, tekst, klank enz.) die door de Gebruiker op het Webplatform werd geplaatst.

De Gebruiker ziet af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben of verband houden met hun gebruik van het Webplatform.

Overeenkomstig artikel 1384 van het Burgerlijke Wetboek dienen logopedisten te allen tijde in te staan voor de daden (en eventuele veroorzaakte schade) van de kinderen onder hun professioneel toezicht. Dit geldt eveneens voor elk gebruik door een minderjarig kind van het Webplatform. In geval van enige vorm van schade berokkend door het gebruik, door een minderjarig kind, op het Webplatform zal Happs Development gerechtigd zijn de ouders (of bevoegde meerderjarigen) die toegestemd hebben met de registratie van het kind in kwestie, in rechte aan te spreken.


Artikel 7 - Privacy

Gelet op de evolutie van de privacywetgeving, behoudt Happs Development zich het recht voor haar Privacy Verklaring op ieder moment te wijzigen. Bijgevolg raadt Happs Development de Gebruiker aan regelmatig op het Webplatform na te gaan of er wijzigingen zijn doorgevoerd in de Privacy Verklaring.

Net zoals deze Gebruiksvoorwaarden zal ook de bovenvermelde Privacy Verklaring dienen aanvaard te worden door de Gebruikers van het Webplatform alvorens via hun persoonlijke account ten volle toegang te krijgen tot het Webplatform.


Artikel 8 - Afstand

Het ontbreken van het afdwingen door Happs Development van enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden, of het niet ondernemen van enige actie ten aanzien van een Gebruiker van het Webplatform in het geval van een mogelijke inbreuk op enige bepaling, kan niet worden geïnterpreteerd als een afstand van vordering of recht ten aanzien van enige bepaling in het kader van een mogelijke toekomstige inbreuk door een Gebruiker.


Artikel 9 - Deelbaarheid

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden blijven onaangetast.


Artikel 10 – Klachten

In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het Webplatform kan u zich steeds richten tot Happs Development, Hoogstraat 10, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, aan het volgende e-mailadres complaints@karaton.be of op het telefoonnummer 0497/22.56.06.


Artikel 11 - Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door - en geïnterpreteerd in overeenstemming met - de Belgische wetgeving.

De bevoegde rechtbanken en hoven voor kennisname van betwistingen omtrent deze Gebruiksvoorwaarden zullen de rechtbanken en hoven van het arrondissement Brussel, Nederlandstalig zijn, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.